Privacy

Privacybeleid

Website malukuhuizen.nl Website malukuhuizen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. malukuhuizen.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacybeleid;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

malukuhuizen.nl maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software. Als website malukuhuizen.nl zijn wij verantwoordelijk voor uw gegevens en zullen erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken. Indien u na het doornemen van onze Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een mail te sturen.